Pravidlá IVAO

Výňatok z Rules and Regulations siete IVAO

Originál: http://www.ivao.aero/rulregs/
Preklad: Branislav Zvolenský (SK-MC)

4. Všeobecné pravidlá a obmedzenia

4.1 – Registrácia

4.1.1 – Používanie IVAO a IVAN služieb je vyhradené pre registrovaných užívateľov

4.1.2 – Hocikto, kto sa chce pripojiť ku IVAO sa môže zaregistrovať na www.ivao.aero a stane sa „radovým členom“. Radový člen obdrží užívateľský ID a heslo, aby sa mohol pripojiť do siete.

4.1.3 – Každá individuálna osoba môže mať len jedno registrované konto.

4.1.4 – Registrácia člena musí obsahovať skutočné meno a priezvisko. Uvedenie falošných mien bude mať za dôsledok zrušenie konta.

4.1.5 – Aby bol člen IVAO stále považovaný za aktívneho, musí sa pripojiť minimálne raz za tri (3) mesiace ako pilot alebo ATC. Pripojenia ako observer nezodpovedajú tejto požiadavke. Kontá bez aktivity budú vymazané po deviatich (9) mesiacoch od dátumu registrácie. Ak sa konto užívateľa stane neaktívne, alebo bude zrušené, užívateľ môže kontaktovať Oddelenie členov (members department) a požiadať o rektiváciu.

4.1.6 – Počas prvotnej registrácie budú členovia dotazovaní na divíziu, ku ktorej chcú byť priradení. Člen môže hocikedy požiadať o preradenie do inej divízie, ale všetky preradenia sa schvaľujú vedením divízie, v ktorej je člen evidovaný, vedením divízie, do ktorej chce člen prestúpiť a Oddelením členstva (Membership Department).

4.1.7 – Počas registrácie musíte uviesť správnu a funkčnú emailovú adresu, ktorú chcete používať na komunikáciu v sieti IVAO. Je na zodpovednosti člena, aby adresa v jeho profile bola stále aktuálna.

4.2 – Schválený software

4.2.1 – Iba schválený software sa smie používať na pripojenie sa do siete a na hlasovú komunikáciu.

4.2.2 – Schválený software je k stiahnutiu na http://www.ivao.aero/network/so/

4.2.3 – Monitorovanie online prevádzky je možne len schváleným softwarom

4.2.4 – Schválený software sa používa na hlasovú komunikáciu medzi pilotmi a ATC

4.3 – Pripojenie

4.3.1 Pri pripojení na sieť či už ako pilot, ATC alebo observer, musia členovia uviesť ich skutočné meno a priezvisko, tie, ktoré uviedli pri registrácii. Prezývky alebo falošné mená nie sú dovolené. Ak členovia staffu (vedenia) vykonávajú ich funkciu, môžu sa pripojiť pod ich staff volacím znakom.

4.3.2 – Členovia sa musia pripájať len pod ich vlastnými prihlasovacími ID a heslami bez ohľadu na miesto pripojenia (napr. kamarátov dom/byt, aero-klub, atď.)

4.3.3 – Členovia nesmú byť pripojení do siete viac ako JEDNÝM pripojením v ktoromkoľvek čase. Výnimky sú popísané v ďalšom bode.

4.3.4 – Členovia staffu majú dočasne povolené dve súčasné pripojenia do siete ak je to nutné na vykonávanie povolených úloh. Dôvod musí byť jasne definovaný v poznámke letového plánu alebo v ATISe. Povolenými úlohami sú vývoj software alebo tréningy/skúšky. Supervízori majú tiež povolené dvojité pripojenie na dočasné vykonávanie supervízorskej funkcie, až kým iný supervízor nie je schopný asistencie.

4.4 On-Line

4.4.1a – Divízie, ktoré sa nachádzajú v krajine bez platného ICAO jazyka, musia používať angličtinu.

4.4.1b – Divízie s platným ICAO jazykom musia používať angličtinu ako primárny jazyk. Oficiálny ICAO jazyk môže byť použitý, pokiaľ aj ATC aj pilot hovoria týmto jazykom, ale ATC musí byť schopný riadenia aj v angličtine.

4.4.1c – ICAO jazykmi sú angličtina, španielčina, francúzština, arabčina, ruština a čínština.

4.4.2 – Komunikácia medzi ATC a pilotom môže byť textová, hlasová alebo oboma spôsobmi.

4.4.3 – Vulgarizmy a hanlivý jazyk nebude tolerovaný v žiadnom type komunikácie (verejná, súkromná, hlasová, mail, atď.)

4.4.4 – Použitie siete, napr. textové správy, je limitované na informácie týkajúce sa bezprostredne IVAO. Používanie siete na rozosielanie informácií a materiálov nesúvisiacich s IVAO, napr. promovanie VA je zakázané a môže mať za dôsledok pozastavenie členských práv.

4.4.5 – Simulácie únosov, vojny a akejkoľvek agresie nie sú na IVAO povolené.

4.4.6 – Od členov sa očakáva priateľské a rešpektatívne správanie. Prosím, budte trpezlivý s novými pilotmi a riadiacimi.

4.4.7 – Očakáva sa, že budete počas vášho pripojenia ako pilot alebo riadiaci pri svojom počítači. Krátke prestávky nie dlhšie ako 20 minút sú dovolené.

4.4.8 – Užívatelia nereagujúci na volania ATC alebo Supervízora dlhšie ako 20 minút od prvého pokusu nadviazať spojenie budú odpojení od siete. Tento časový úsek môže byť zredukovaný v závislosti od daných okolností a situácie. Zároveň to môže viesť k pozastaveniu členských práv a/alebo k výmazu denných hodín až do momentu suspendovania.

4.4.10 – V rámci vašich možností sa snažte držať hesla „as real as possible“ (reálne ako je len možné). Novým členom je doporučené pridať „newbie“ (začiatočník) do poznámky letového plánu alebo do ATISu.

4.4.11 – V medziach vašej spôsobilosti sa snažte vykonávať simuláciu „reálne ako sa len dá“.

4.4.12 – Užívatelia musia vykonávať inštrukcie, tak ako im boli zadané supervízormi alebo administrátormi, aby si každý mohol užívať simuláciu k spokojnosti.

4.5 – Suspenzie (pozastavenie členských práv)

4.5.1 – Počas obdobia suspenzie účtu nie je užívateľovi umožnené pripojiť sa do siete.

4.5.2 – Suspenzie sú vykonávané supervízormi a administrátormi, ale sú predmetom kontroly exekutívy.

4.5.3. – Tu (http://www.ivao.aero/…pensions.asp) môžete nájsť tabuľku suspenzií. Dĺžky suspenzií za priestupky, ktoré nie sú uvedené v tabuľke suspenzií sú určované exekutívou.

4.5.4 – Exekutíva môže člena vykázať z fóra ak to okolnosti vyžadujú.

4.6 – Hodnosti riadiacich a pilotov

4.6.1 – Hodnosti pilotov a riadiacich budú Tréningovým oddelením klasifikované ako „Základné hodnosti“, „Pokročilé hodnosti“ a „Vysokoúrovňové hodnosti“.

4.6.2 – Požiadavky na praktické preskúšanie na dosiahnutie „Pokročilých hodností“ pre riadiacich a pilotov budú popísané ako „Unit Requirements“ a „Pilot Requirements“ na stránke Tréningového oddelnia (Training Department – http://www.ivao.aero/training/ položka Ratings).

4.6.3 – Hodnosti pre inštruktorov ATC (AI) a inštrukorov pilotov (PI) vyžadujú od člena, aby splnil dalšie dispozičné požiadavky ako určuje Tréningové oddelenie. Tréningové oddelenie si vyhradzuje právo odobrať hodnosť členovi, ktorý tieto požiadavky nesplní. Hodnosti Chief ATC Instructor (CAI) a Chief Pilot Instructor (CPI) sú hodnosti, ktoré sú rezervované pre minulých a súčasných Tréning Direktorov a/alebo Tréning Asistentov Direktorov. Tieto hodnosti sú udeľované exekutívou a členovia nemôžu žiadať o tieto hodnosti.

5. Pravidlá a obmedzenia pre riadiacich

5.1 – Pred pripojením sa

5.1.1 – Riadiaci musia mať základnú znalosť o leteckých komunikačných postupoch

5.1.2 – Riadiaci musí byť oboznámený s postupmi vzdušného priestoru, ktorý chcú riadiť a ak nie sú, supervízor alebo administrátor ich môže vyzvať k opusteniu pozície.

5.1.3 – Riadiaci musí používať schválený software a musí ho ovládať.

5.1.4 – Ak ste začiatočník a nepoznáte vzdušný priestor, mali by ste sa pripojiť ako „Observer“ a študujte materiály pre tento vzdušný priestor, ktoré môžete nájsť v našej databáze alebo na stránke divízie, pod ktorú vzdušný priestor spadá.

5.1.5 – Ako observer nemôžete používať určené prípony k volaciemu znaku pre _CTR, _FSS, _APP, _DEP, _TWR, _GND, _DEL. Namiesto toho musíte použiť príponu _OBS. Takisto nesmiete komunikovať textom ani hlasom na frekvencii užívanej pilotmi a regulárnym ATC.

5.1.6 – Na určitých letiskách sú uplatňované FRA (Facility Rating Assignments). To znamená, že na určitých letiskách musí mať ATC špecifickú hodnosť, aby sa mohol pripojiť na danú pozíciu. Napríklad: „xxxx_APP pozícia môže byť obsadená hodnosťou Advanced ATC Trainee (S3) a vyššou.“ To znamená, že ak máte hodnosť ATC Trainee (S2), môžete sa pripojiť na tomto letisku ako _DEL, _GND a _TWR, ale nemôžete sa pripojiť ako _APP alebo _CTR. Ak sú dostupné, nájdete informácie o FRA na webovej stránke divízie, pod ktorú letisko patrí. Aktívne FRA môžete nájsť aj tu (http://www.ivao.aero/fras/list.asp)

5.1.7 – zámerne neuvedené

5.1.8 – Pred pripojením sa, skontrolujte „Kto je online“ (link) alebo použite schválený software z bodu 4.2.2. Je odporúčané, ale nie povinné, obsadiť najvyššiu možnú pozíciu, ktorú môžete a je vám povolená.

5.1.9 – Používajte len platné prípony, ktoré sú: _CTR, _APP, (_DEP), _TWR _GND, _DEL, _FSS.

5.1.10 – Pred pripojením si pripravte Váš ATIS.

5.2 – Pripojenie

5.2.1 – Nepripájajte sa, ak si nie ste istý, či môžete riadiť minimálne 30 minút.

5.3 – On-line

5.3.1 – Riadiaci majú zakázané riadiť mimo jeho Oblasti pôsobnosti. Napr. ak je člen pripojený ako veža nesmie poskytovať radarové služby.

5.3.2 – Ak sa iný riadiaci pripojí na nižšiu pozíciu ako je váš vzdušný priestor (Napr. CTR riadiaci obsluhujúci sektor, keď sa pripojí APP riadiaci), mali by ste predať všetku prevádzku prislúchajúcu nižšiemu priestoru hneď ako je to možné.

5.3.3 – Riadiaci by mali používať iba frekvencie, volacie znaky a inú informáciu ako sú publikované v databáze IVAO. Táto informácia by mala byť udržiavaná aktuálna príslušnou divíziou. Chyby, ktoré môžu byť objavené by mali byť oznámené divíznemu staffu. Je na zodpovednosti divízneho HQ zabezbečiť, či budú chyby odstránené.

5.3.4 – Nikdy nepoužívajte frekvenciu emergency (tiež známu ako GUARD) 121.500 na nič iné, než núdzové situácie. Informovanie členov, že vaša ATC pozícia je online, alebo žiadanie pilotov na kontaktovanie určitej frekvencie nie je núdzovou situáciou.

5.3.5 – Pri pokuse kontaktovať pilota by mal riadiaci použiť funkcie Force Act alebo súkromný chat softwaru na riadenie. GUARD by sa nemal používať. Ak piloti nie sú schopní odpovedať na dva spomínané spôsoby, tak nie sú schopní reagovať ani na správu GUARD.

5.3.6 – Predávanie lietadla medzi riadiacimi by malo byť uskutočnované funkciou TRANSFER v software pre riadenie. Transfery môžu byť najprv skoordinované cez súkromný chat alebo cez IVAO Intercom.

5.3.7 – Riadiaci sa nesmú pokúšať prevziať kontrolu nad lietadlom, ktoré je pod kontrolou iného riadiaceho vyzvaním pilota cez Force Act, GUARD alebo súkromnú správu. Problém musí byť riešený koordináciou medzi oboma riadiacimi.

6. – Pravidlá a obmedzenia pre pilotov

6.1 – Pred pripojením sa

6.1.1 – Pilot musí byť minimálne schopný vzlietnuť a pristáť na letisku.

6.1.2 – Pilot musí byť schopný vykonávať základné inštrukcie vydávané riadiacim letovej prevádzky ako sú letieť podľa určeného kurzu, klesať alebo stúpať do určenej hladiny/výšky.

6.1.3 – Pilot sa môže pripojiť len so schváleným softwarom a musí mať základnú znalosť ako ho používať.

6.1.4 – Piloti sa nesmú pripájať do siete ak stoja na vzletovej alebo pojazdovej dráhe, pretože to môže viezť ku konfliktu s inými lietadlami.

6.1.5 – Pilotov volací znak (Callsign) by sa mal skladať z troch písmen (ICAO) s nasledovnými číslicami/pís­menami, čo reprezentuje Komerčného dopravcu, napr. NWA1014 „Northwest Airlines let číslo 1014“, alebo volací znak reprezentuje typickú registráciu krajiny, napr. pre Slovensko OMBZA, kde znak „-“ nie je použitý. V prípade armádnych letov sú volacie znaky špecifické pre jednotlivé krajiny a mali by byť konzultované. Viac informácií ohľadom typických volacích znakoch po krajinách nájdete na: http://en.wikipedia.org/…registration.

6.2 – Pripojenie sa

6.2.1 – K spokojnosti všetkých členov je silne preferované, že sa pripojíte ako užívateľ – pilot iba ak hodláte dokončiť váš celý let. Výnimky sa týkajú len tzv. Long Haul letov, kedy sa môže pilot rozhodnúť vykonať len časť letu a neskôr sa vrátiť a dokončiť zostávajúcu časť. V tomto prípade sa pilotom doporučuje odpojiť sa a potom znovu pripojiť, kým sú nad oceánom, kde je pravdepodobnosť konfliktu minimálna. Toto pravidlo neplatí pre žiadnu túru, ktorá má vlastné pravidlá.

6.2.1a – Ak sa odpájate počas letu a s tým, že sa pripojíte v neskoršom čase (ako je popísané v bode 6.2.1), mali by ste si skontrolovať, či nie je v okolí online ATC. Ak ATC online je, užívateľ by mal informovať ATC o polohe, kde sa chce pripojiť ešte pred pripojením sa.

6.3 – On-line

6.3.1 – Piloti musia mať počas letu zapnutý odpovedač.

6.3.2 – Pred každým letom musia všetci piloti vyplniť letový plán cez schválený software určený pre pilotov. 6.3.3 – Ak ste nový alebo neskúsený užívateľ, je doporučené toto uviesť v poznámke letového plánu, aby vám mohol, ak je to potrebné, riadiaci letovej prevádzky poskytnúť špeciálnu asistenciu.

6.3.4 – V oblastiach bez riadenia letovej prevádzky musia piloti na ich komunikačnom rádiu monitorovať UNICOM 122.800

6.3.5 – V oblastiach bez riadenia letovej prevádzky by mali piloti kontrolovať, či sú obsadené bežné ATC pozície a kontaktovať príslušného riadiaceho letovej prevádzky, ak sú k tomu vyzvaní.

6.3.6 – Nikdy nepoužívajte Núdzovú frekvenciu 121.500 (známu ako GUARD) na nič iné, ako na núdzové situácie.

6.3.7 – Piloti by mali vždy spätne čítať a vykonať inštrukcie vydané stanoviskom ATC. Toto neplatí v prípade, ak by sa tým ohrozilo ovládanie lietadla.

6.3.8. – Simulácia poruchy rádia (odpovedač 7600) nie je dôvodom na ignorovanie inštrukcií ATC v prípade konfliktu alebo výziev supervízora.

6.4 – Špeciálne operácie

6.4.1 – Operácie pobrežnej hliadky, vyhľadávacie a záchranné misie a armádne lietadlá sú príkladmi špeciálnych operácií. Tak ako sú Špeciálne operácie súčasťou reálneho letectva, tak sú aj súčasťou simulácie. Akokoľvek, niektoré aspekty špeciálnych operácií sú na sieti zakázané včetne simulácie terorizmu a vojnových aktov. Aj keď vojnové konflikty sú súčasťou skutočného sveta, my nedovoľujeme simuláciu akejkoľvek formy agresie alebo násilia na našej sieti. Pre ďalšie informácie ohľadom našej politiky si preštudujte pravidlá a obmedzenia pre špeciálne operácie.

6.4.2 – Prečítajte si Pravidlá a Obmedzenia pre Špeciálne Operácie (http://ivao.aero/…/sointro.htm)

7. – Pravidlá a obmedzenia pre používanie hlasovej komunikácie

7.1 – Na umocnenie pocitu reality je preferovaná hlasová komunikácia, ale môže byť niekoľko dôvodov prečo užívatelia nepoužijú hlasovú komunikáciu. Hlas aj text sú rovnako akceptované spôsoby komunikácie a ATC služby nemôžu byť odoprené pilotovi používajúcemu textovú komunikáciu. Podľa uváženia riadiaceho, môže byť komunikácia prostredníctvom textu efektívnejšia v závislosti na pracovnom zaťažení, jazykových schopnostiach alebo schopnosti písať.

7.2 – Na hlasovú komunikáciu sa smie používať iba schválený hlasový software.

7.3 – Heslom zabezpečené kanály nie sú dovolené.

7.4 – Hlasové servery IVAO môžu byť používané len v prípade, že ste súčasne pripojený na IVAN schváleným softwarom. Hlasové servery IVAO môžu byť použite bez pripojenia na IVAN len na IVAO mítingy.

7.5 – Výnimka: Kanály môžu byť otvárané registrovanými virtuálnymi aerolinkami ako „firemné kanály“, skupinami špeciálnych operácií kôli koordinácii a členmi staffu v prípade staff mítingov. Členské virtuálne aerolinky môžu vytvárať „registrovaný“ kanál spoločnosti na najbližšom teamspeak servery divízie aerolinky. Kanál musí byť vytvorený vo formáte ICAO_CC, kde sa ICAO nahradí za tri písmená ICAO kódu leteckej spoločnosti. Ako napríklad: Netherline VA = NHL_CC, Topic = http://www.netherline.nl Popis = (krátky popis VA).

7.6 – ATC služba musí použiť jej ICAO identifikátor jej vzdušného priestoru a pozície pre jej volací znak aj ako názov hlasového kanála. Napr. EBBR_APP alebo KDFW_TWR. Použitie frekvencie napr. 112.80 alebo 113.10 ako názvu hlasového kanála na TeamSpeaku pre ATC službu je zakázané.

7.7 – Užívatelia môžu vytvárať teamspeak kanály, ale nesmú vytvárať kanály, ktoré sú registrované ako aj nesmú meniť položku „max users“ Tieto voľby sú vyhradené pre supervízorov a administrátorov, členov staffu, alebo ako je uvedené v nasledujúcich pravidlách.

7.8 – Mazanie kanálov staffu je zakázané

7.9 – Piloti majú používať rovnaký volací znak pod akým sú pripojený cez Pilot Klienta (IVAP)

7.10 – Prehrávanie hudby a/alebo iného šírenia zvuku nesúvisiaceho so simuláciou nie je povolené a je trestané suspendáciou na 48 hodín.

7.11 – Administrátori hlasového servera môžu podľa vlastného uváženia zakázať prístup členovi, ktorý porušil niektoré z pravidiel v tejto sekcii. Exekutíva rozhodne o dĺžke zákazu prístupu.

7.12 – Pre tréningové účely „debrífingové“ kanály nemôžu byť chránené heslom, ale môžu byť obmedzené maximálnym počtom užívateľov.

7.13 – Keď obsadzujete pozíciu ATC, je vám umožnené vytvoriť „Registrovaný“ kanál. (Majte na pamäti, že ak iný člen preberá vašu ATC pozíciu, musíte mu udeliť administrátorské práva pre daný kanál).

7.14 – Nadovšetko, budte milý, hovorte jasne a majte trpezlivosť s novými členmi.


UTC
LOC